Ο Νίκος Μαμουλής, ξανακόλλησε το γυαλί της Frigoglass με διψήφια αύξηση πωλήσεων!

Διψήφια αύξηση των πωλήσεων και του περιθωρίου EBITDA παρουσίασε η Frigoglass στο β’ τρίμηνο του 2019. Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,2% σε €162,7 εκατ., αποτυπώνοντας τη διατήρηση της ανάπτυξης του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στην Ευρώπη και την Ασία, καθώς και την αύξηση της ζήτησης και των τιμών στον κλάδο Υαλουργίας.

Οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο αυξήθηξαν κατά 16,2% στα 288,262 εκατ. ευρώ. 

Τα καθαρά της κέρδη διαμορφώθηκαν το β’ τρίμηνο στα 8,775 εκατ. ευρώ και στα 10,806 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο, από ζημιές 836 χιλ. ευρώ και 4,506 εκατ. ευρώ αντίστοιχα πέρυσι. 

Το μεικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και πριν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16) αυξήθηκε κατά 19,4% σε €38,5 εκατ. το τρίμηνο, με το μεικτό περιθώριο να βελτιώνεται κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, σε 23,6%. Η βελτίωση του περιθωρίου αντικατοπτρίζει την αυξημένη απορρόφηση σταθερού κόστους, την εξοικονόμηση του κόστους πρώτων υλών, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και τις πρωτοβουλίες για Βελτιστοποιημένη Παραγωγική Ικανότητα (Lean Manufacturing) με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας στα εργοστάσια επαγγελματικών ψυγείων.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και πριν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16) αυξήθηκαν κατά 6,5%, σε €11,2 εκατ., λόγω της αύξησης των σχετιζόμενων με εγγυήσεις εξόδων, απόρροια της αύξησης των πωλήσεων. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των εσόδων βελτιώθηκαν κατά περίπου 50 μονάδες βάσης, σε 6,9%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων.

Τα συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 24,2%, σε €28,9 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται κατά περίπου 140 μονάδες βάσης, σε 17,8%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €2,9 εκατ., σε σύγκριση με €7,2 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας συναλλαγματικά κέρδη έναντι ζημιών πέρυσι λόγω της υπερτίμησης του Νάιρα επηρεάζοντας τις απαιτήσεις που είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €8,8 εκατ., έναντι καθαρών ζημιών ύψους €0,8 εκατ. πέρυσι, λόγω της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας του τριμήνου και των ζημιών από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη επιτεύχθηκαν παρά το κόστος αναδιάρθρωσης ύψους €3,8 εκατ. που σχετίζεται με τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας στην Ελλάδα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €21,0 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2019, έναντι €14,4 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2018. Η βελτίωση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως τα υψηλότερα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) και των χαμηλότερων πληρωμένων φόρων. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 1,7%, ανερχόμενο σε €128,9 εκατ. λόγω της αύξησης των επιπέδων αποθεμάτων για κάλυψη ζήτησης το επόμενο δίμηνο και της αύξησης των εμπορικών απαιτήσεων ως επακόλουθο της αύξησης των πωλήσεων του τριμήνου.

Η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών επηρεάστηκε επίσης από τις υψηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες που σχετίζονται με την προαγορά υλικών για την προγραμματισμένη ανακατασκευή του κλιβάνου στις αρχές του επόμενου έτους. Συνεπώς, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €212,4 εκατ., έναντι €211,8 εκατ. στα τέλη του Ιουνίου 2018.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

«Πετύχαμε άλλο ένα τρίμηνο καλών αποτελεσμάτων με διψήφια αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίουEBITDA, παράλληλα με τη δημιουργία ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν τη σταθερή μας προσήλωση στην υλοποίηση της εμπορικής μας πολιτικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας με τους οποίους έχουμε στρατηγική συνεργασία, καθώς και των πρωτοβουλιών μείωσης του λειτουργικού κόστους. 

Με βάση την μέχρι σήμερα επίδοση μας, αναμένουμε για δεύτερο συνεχόμενο έτος, από την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, αύξηση των πωλήσεων και διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, ενισχυμένο επίσης από την εξοικονόμηση κόστους που σχετίζεται με τη βελτίωση του παραγωγικού μας ιστού».

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!