Ο Χριστόφορος της…Πανγαία αποδέχεται άμεσα την πρόταση του…Παπαχριστοφόρου της…INVEL!

Θετικά αποτιμά το προσφερόμενο τίμημα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Πανγαία αναφορικά με την υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V., χαρακτηρίζοντας το τίμημα «δίκαιο και εύλογο».

Στην Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα αναφέρεται ότι «Ο Προτείνων στο Πληροφοριακό Δελτίο έχει δηλώσει ότι, προτίθεται να προσφέρει το ποσό των 4,88 ευρώ τοις μετρητοίς ανά Μετοχή (το Προσφερόμενο Τίμημα), για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής».

«Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου», τονίζεται.

Ειδικότερα, το Προσφερόμενο Τίμημα ισούται με το μέγιστο των παρακάτω τιμών:

«α) της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της 23.05.2019, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, η οποία ανέρχεται σε 4,88 ευρώ,

β) της ανώτατης τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 23η Μαΐου 2019, η οποία ισούται με την τιμή των €4,684 που κατέβαλαν τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα για την αγορά των 83.438.113 Μετοχών γ) της τιμής που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή, δεδομένου ότι συνέτρεξε η προϋπόθεση της παραγράφου 6 (β), εδάφια α και β του άρθρου 9 του Νόμου, η οποία ανέρχεται σε 4,80 ευρώ ανά Μετοχή».

GNN WORLD CORPORATION.
ANOTHER LEADING PROJECT BY NEWSTIMES CORPORATION.
39 Draycott Place , Chelsea , London, England, SW3 2SH , UK
info@gnn.world

GNN WORLD , is a member of the Leading European Digital Media Group , NewsTimes Corporation. It 's H/Q are based in Central London . We operate seven independent local newsrooms and tv studios all over the world. In London , Athens , Nicosia , New York , Brussels , Melbourne and Johannesburg . We also have a network of cooperative local media in more than 100 local greek communities. Our vision is to become the largest and more reliable Global Greeks' and Global Greek , News Network , covering the entire activities of the 20 million Greeks on the planet! To be the Global Hellenism powerful voice!